Projektowanie hali produkcyjnej

Projektowanie hal produkcyjnych

Projektowanie hali produkcyjnej, to złożony proces, na który składa się wiele współzależnych zagadnień. Są one podzielone na dwie podstawowe części. Pierwsza z nich to zagadnienia formalno-prawne, natomiast druga to dokumentacja techniczna. Ważnym elementem wpływającym na powyższe zagadnienia jest wybór odpowiedniej działki. Częstym błędnym popełnianym przez Inwestora jest zakup działki, bez dokładnego jej sprawdzenia; czyli np. wykonania koncepcji jej zabudowy bądź analizy możliwości zrealizowania danej inwestycji.

Decyzje te często mają wpływa na finalne koszty budowy, gdyż poszczególne braki wynikające z lokalizacji i uwarunkowań przestrzennych, dostępności do infrastruktury powodują konieczność stosowania  dodatkowych rozwiązań, które finalnie skutkują podwyższonymi kosztami budowy.

Projektowanie hal produkcyjnych. Część formalno-prawna oraz dokumentacja projektowa

Podstawą dobrze przygotowanej dokumentacji hali produkcyjnej jest uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, które w przyszłości ułatwią funkcjonowanie inwestycji. Dokumentacja musi być przygotowania w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, z wykorzystaniem umiejętności ich interpretacji i praktycznych rozwiązań. Przedmiotowe i uzgodnienia formalno-prawne mogą obejmować:

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (na podstawie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko);
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie operatu wodnoprawnego);
 • Uzgodnienie decyzji lokalizacyjnej zjazdu oraz projektu zjazdu;
 • Uzyskanie warunków przyłączenia od gestorów sieci oraz uzgodnienie projektów przyłączy;
 • Uzyskanie decyzji wyłączenia z produkcji rolniczej;
 • Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;
 • Uzgodnienia kolizji sieci z Gestorami;
 • Uzgodnienie dokumentacji z Konserwatorem zabytków;
 • Uzgodnienie projektu pod względem przepisów Sanepid i p.poż.;
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Większość z w/w uzgodnień i decyzji to tzw. prace przedprojektowe (w ich skład wchodzą dodatkowo: uzyskanie mapy dc. Projektowych, wykonanie badań gruntu oraz koncepcja architektoniczno-budowlana). Pozostałe części dokumentacji projektowej to: projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Etapy projektowania hal produkcyjnych

Rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej i sukces całej inwestycji polega w dużej mierze na precyzyjnym określeniu wymagań danego obiektu (zarówno technologicznych, jak i funkcjonalnych). Są to przede wszystkim odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące:

 • Jaka jest lokalizacja danego obiektu.  Chodzi o sąsiedztwo, dostęp do mediów, dostęp do dróg publicznych, ewentualne ograniczania wynikające z zapisów miejscowych przepisów przestrzennych;
 • Jaka jest specyfika składowanych materiałów oraz ich ilość i częstotliwość dostaw. Ma  to wpływ na wielkość obiektu, podział na poszczególne strefy funkcjonalne, a także obsługę transportową (wielkość i ilość placów składowych, manewrowych, parkingowych) i  ilości osób zatrudnionych  (przekładającą się na potrzebną wielkość pomieszczeń socjalnych i biurowych).
 • Jaka jest preferowana technologia budynku, podział funkcjonalny i jego proporcje (w tym np. na część magazynową i socjalno-biurową). Warto wziąć tutaj również pod uwagę ewentualna możliwość rozbudowy budynku lub umiejscowienie na działce innych planowanych obiektów.
 • Jaki jest termin rozpoczęcia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania budynku oraz jaki jest planowany budżet inwestycji.

Po uzyskaniu wstępnych odpowiedzi na powyższe pytania, zapoznaniu się z uwarunkowaniami przestrzennymi (w tym z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) można przygotować koncepcję architektoniczno-budowlaną. Koncepcja ta obejmuje umiejscowienie planowanych obiektów na działce oraz ogólny podział budynku na poszczególne pomieszczenia. Na ich podstawie można wystąpić o warunki dostawy mediów, lokalizacji zjazdu. Na tym etapie wykonuje się również badania gruntu i mapę dc. Projektowych oraz występuje w wnioskami o uzyskanie uzgodnień lub decyzji administracyjnych – w zależności od uwarunkowań związanych z konkretną inwestycją.

Po uzyskaniu akceptacji Inwestora na przedstawione rozwiązania i uzyskaniu wstępnych uzgodnień i decyzji można przystąpić do przygotowania Projektu budowlanego, który będzie obejmował pozostałe branże (w tym konstrukcję, instalacje sanitarne i elektryczne, branżę drogową). Cały etap projektowania odbywa się w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, zapewniając optymalne rozwiązania związane ze specyfiką inwestycji.

Po przygotowaniu projektu budowlanego oraz wszelkich niezbędnych zgód, opinii, pozwoleń, a także akceptacji Inwestora przygotowuje się wniosek i występuje o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Po jej otrzymaniu można przygotować projekt wykonawczy i rozpocząć prace budowlane.

Jeśli rozważasz budowę hali produkcyjnej, zapoznaj się z naszą ofertą projektowania hal stalowych dostępną na stronie https://www.ap-architekt.pl/projektowanie-hal-przemyslowych/.

Przeczytaj również: