Obsługa prawna inwestycji

W celu usprawnienia procesów deweloperskich i inwestycyjnych oraz optymalizacji kosztów naszych Klientów oferujemy usługi polegające na połączeniu projektowania architektonicznego z szeroko pojętą obsługą administracyjno – prawną i doradztwem inwestycyjnym w szczególności:

bullet   Wyszukiwanie na zlecenie Inwestora nieruchomości wg wskazanej lokalizacji i określonych parametrów

bullet   Dokonywanie audytów prawnych nieruchomości, odzyskiwanie praw do nieruchomości, uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców

bullet   Ustalanie przesłanek i zakresu niezbędnych działań w celu wykreślenia z ksiąg wieczystych hipotek, obciążeń i praw osób trzecich

bullet   Uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym

bullet   Przygotowywanie opinii dotyczących nabycia nieruchomości

bullet   Doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów przedwstępnych / ostatecznych nabycia nieruchomości, udział w negocjacjach

bullet   Opiniowanie i sporządzanie umów transakcji na rynku nieruchomości (najmu, dzierżawy, użyczenia), umów dotyczących ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych (służebność, użytkowanie, hipoteka)

bullet   Uzyskiwanie w imieniu Klienta zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji inwestycji (pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji środowiskowych)

bullet   Obsługa prawna związana z budową obiektów mieszkalnych, biurowych, handlowych, usługowych, przemysłowych, magazynowych i innych

bullet   Pomoc w zakresie konstruowania i opiniowania wszelkich umów dotyczących procesu inwestycji, prowadzenie negocjacji w tym zakresie

bullet   Doradztwo i reprezentacja w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym

bullet   Rozwiązywanie sporów pomiędzy inwestorami, wykonawcami, deweloperami, i ich Klientami poprzez prowadzenie negocjacji, postępowań mediacyjnych, postępowań sądowych

Przedstawiony katalog usług nie jest katalogiem zamkniętym dlatego chętnie zajmiemy się każdym problemem przedstawionym nam przez Klienta, który powstał w związku z obsługą inwestycji. Przy realizacji najbardziej skomplikowanych zadań, oprócz własnego doświadczenia współpracujemy również z kilkoma kancelariami prawnymi w różnych częściach kraju.