Projektowanie hali magazynowej

Budowa hali magazynowej to kosztowna inwestycja, której jednym z najważniejszych elementów jest dokumentacja projektowa wykonana przez doświadczone w tym zakresie biuro projektowe. Odpowiednie projektowanie hal magazynowych składa się z części formalno-prawnej i technicznej. W zależności od skali inwestycji, wymaga ona różnego rodzaju rozwiązań projektowych oraz uzgodnień, które wpływają na czas przygotowania dokumentacji i na stopień jej skomplikowania. Trudno więc tutaj o powtarzalność, dlatego każdy projekt tworzony jest indywidualnie, z dostosowaniem do potrzeb inwestycji i uwarunkowań przestrzennych.

Projektowanie hali – część formalno-prawna oraz dokumentacja projektowa

Podstawą dobrze przygotowanej dokumentacji hali magazynowej jest uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, które w przyszłości ułatwią funkcjonowanie inwestycji. Dokumentacja musi być przygotowania w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, z wykorzystaniem umiejętności ich interpretacji i praktycznych rozwiązań. Przedmiotowe i uzgodnienia formalno-prawne mogą obejmować:

 • Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (na podstawie Karty Informacyjnej przedsięwzięcia lub Raportu oddziaływania na środowisko);
 • Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • Uzyskanie Pozwolenia wodnoprawnego (na podstawie operatu wodnoprawnego);
 • Uzgodnienie decyzji lokalizacyjnej zjazdu oraz projektu zjazdu;
 • Uzyskanie warunków przyłączenia od gestorów sieci oraz uzgodnienie projektów przyłączy;
 • Uzyskanie decyzji wyłączenia z produkcji rolniczej;
 • Uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych;
 • Uzgodnienia kolizji sieci z Gestorami;
 • Uzgodnienie dokumentacji z Konserwatorem zabytków;
 • Uzgodnienie projektu pod względem przepisów Sanepid i p.poż.;
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Większość z w/w uzgodnień i decyzji to tzw. prace przedprojektowe (w ich skład wchodzą dodatkowo: uzyskanie mapy dc. Projektowych, wykonanie badań gruntu oraz koncepcja architektoniczno-budowlana). Pozostałe części dokumentacji projektowej to: projekt budowlany i projekt wykonawczy.

Etapy projektowania hali magazynowej

Rzetelne przygotowanie dokumentacji projektowej i sukces całej inwestycji polega w dużej mierze na precyzyjnym określeniu wymagań danego obiektu (zarówno technologicznych, jak i funkcjonalnych). Są to przede wszystkim odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące:

 • Jaka jest lokalizacja danego obiektu.  Chodzi o sąsiedztwo, dostęp do mediów, dostęp do dróg publicznych, ewentualne ograniczania wynikające z zapisów miejscowych przepisów przestrzennych;
 • Jaka jest specyfika składowanych materiałów oraz ich ilość i częstotliwość dostaw. Ma  to wpływ na wielkość obiektu, podział na poszczególne strefy funkcjonalne; a także obsługę transportową (wielkość i ilość placów składowych, manewrowych, parkingowych) i  ilości osób zatrudnionych  (przekładającą się na potrzebną wielkość pomieszczeń socjalnych i biurowych);
 • Jaka jest preferowana technologia budynku, podział funkcjonalny i jego proporcje (w tym np. na część magazynową i socjalno-biurową). Warto wziąć tutaj również pod uwagę ewentualna możliwość rozbudowy budynku lub umiejscowienie na działce innych planowanych obiektów;
 • Jaki jest termin rozpoczęcia budowy oraz rozpoczęcia użytkowania budynku oraz jaki jest planowany budżet inwestycji.

Po uzyskaniu wstępnych odpowiedzi na powyższe pytania, zapoznaniu się z uwarunkowaniami przestrzennymi (w tym z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego) można przygotować koncepcję architektoniczno-budowlaną. Koncepcja ta obejmuje umiejscowienie planowanych obiektów na działce oraz ogólny podział budynku na poszczególne pomieszczenia. Na ich podstawie można wystąpić o warunki dostawy mediów, lokalizacji zjazdu. Na tym etapie wykonuje się również badania gruntu i mapę dc. Projektowych oraz występuje w wnioskami o uzyskanie uzgodnień lub decyzji administracyjnych – w zależności od uwarunkowań związanych z konkretną inwestycją.

Po uzyskaniu akceptacji Inwestora na przedstawione rozwiązania i uzyskaniu wstępnych uzgodnień i decyzji można przystąpić do przygotowania Projektu budowlanego, który będzie obejmował pozostałe branże (w tym konstrukcję, instalacje sanitarne i elektryczne, branżę drogową). Cały etap projektowania odbywa się w ścisłym porozumieniu z Inwestorem, zapewniając optymalne rozwiązania związane ze specyfiką inwestycji.

Po przygotowaniu projektu budowlanego oraz wszelkich niezbędnych zgód, opinii, pozwoleń, a także akceptacji Inwestora przygotowuje się wniosek i występuje o uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę. Po jej otrzymaniu można przygotować projekt wykonawczy i rozpocząć prace budowlane.